Tulevat tapahtumat

Ei tapahtumia

Haku sivustolta

FI

 

ATS:n lausunto Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan ja maan ydinlaitoksiin kohdistuvista sotatoimista

Suomen Atomiteknillisen Seuran (ATS) tarkoituksena on edistää ydintekniikan alan tuntemusta ja kehitystä maassamme, toimia kanavana jäsentensä välisessä ammatillisessa yhteydenpidossa sekä osallistua ydintekniikan alan tietojen ja kokemusten vaihtoon kansainvälisellä tasolla.

Suomen Atomiteknillinen Seura katsoo, että hyökkäyksellään rauhanomaista naapurimaataan Ukrainaa vastaan Venäjä, Valko-Venäjä rinnallaan, on rikkonut kansainvälistä oikeusjärjestystä ja kaikille valtioille yhtäläistä oikeutta valita hallintonsa. Tuo oikeudeton ja julma hyökkäys tuottaa mittaamattomia kärsimyksiä koko Ukrainan väestölle sekä vaarantaa Ukrainan alueen ydinlaitokset. Sotatoimet ydinlaitosten alueella ja rakettien, tykistön tai minkä tahansa aseen käyttö ydinlaitoksia vastaan rikkoo törkeästi kansainvälisesti tunnustettua periaatetta jättää ydinlaitokset sotilaallisten konfliktien ulkopuolelle.

ATS pitää välttämättömänä, että sotatoimet Ukrainan väestöä vastaan lopetetaan ja kaikki Ukrainan ydinlaitokset ja niiden henkilöstö jätetään sotatoimien ulkopuolelle. Ydinlaitosten henkilökunnan on annettava tehdä työtään rauhassa ilman Venäjän hyökkäysjoukkojen painostusta ja uhkailua. Erityisen tuomittavaa on Venäjän johdon pyrkimys luoda pelkoa Euroopan ja koko maailman väestön keskuuteen, uhkailemalla ydinaseiden käytöllä osana maan sotatoimia ja hyökkäämällä Tshernobylin laitosalueelle. Ydinsulkusopimuksen allekirjoittanut Ukraina luopui vapaaehtoisesti sille jääneistä Neuvostoliiton ydinaseista Budapestin sopimuksella 1994 ja asetti ydinlaitoksensa kansainvälisen ydinenergiajärjestön IAEA:n valvontaan. ATS painottaa myös IAEA:n ja European Nuclear Societyn (ENS) tuominneen Venäjän hyökkäyksen ja sotatoimet Ukrainan ydinlaitosten alueella.

Kuten ENS, myös Suomen Atomiteknillinen Seura lopettaa kaiken yhteydenpidon Venäjän ja Valko-Venäjän valtiollisten ydintekniikan yhteisöjen kanssa.

 

Suomen Atomiteknillinen Seura ry

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EN

FNS statement on Russian aggression in Ukraine and military action against the country's nuclear facilities

The purpose of the Finnish Nuclear Society (FNS) is to promote knowledge and development in the field of nuclear engineering in Finland, to act as a channel for professional contacts between the members of society and to participate in the exchange of information and experience in the field of nuclear technology at the international level.

The Finnish Nuclear Society considers that Russia, supported by Belarus, with the aggression against its peaceful neighboring country Ukraine, has violated the international legal order and the equal right of all states to choose their system of government. This unjustified and brutal attack inflicts immeasurable suffering on the entire Ukrainian population and put the nuclear facilities on Ukrainian territory at risk. Military action in the area of nuclear facilities and the use of rockets, artillery or any weapon against nuclear facilities is a gross violation of the internationally recognized principle of excluding nuclear facilities from military conflicts.

FNS considers it necessary to cease the military action against the Ukrainian population and to exclude all Ukrainian nuclear facilities and their personnel from military action. The personnel of the nuclear facilities must be allowed to do their work in peace without pressure and intimidation from the Russian attack forces. Particularly reprehensible is the Russian leadership's attempt to create fear among the populations of Europe and the world as a whole, by threatening to use nuclear weapons as part of the country's military action and by attacking the Chernobyl site. Ukraine, a signatory to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, voluntarily renounced its remaining Soviet nuclear weapons under the Budapest Agreement of 1994 and placed its nuclear facilities under the control of the International Nuclear Energy Agency (IAEA). FNS also stresses that the IAEA and the European Nuclear Society (ENS) condemned Russian aggression and military action on the territory of Ukraine's nuclear facilities.

In line with ENS, The Finnish Nuclear Society will cease all contacts with the organizations associated with the authorities of the Russian Federation and Belarus. 

 

Finnish Nuclear Society

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RU

Заявление ATS о российской агрессии в Украине и военных действиях против ядерных объектов страны

Целью Финского ядерного общества (ATS) является содействие знаниям и развитию в области атомной энергетики в Финляндии поддержание профессиональных контактов между членами общества и участие в обмене информацией и опытом в области ядерных технологий на международном уровне.

Финское ядерное общество считает, что Россия, при поддержке Белоруссии, своей агрессией против мирной соседней страны Украины, нарушила международный правопорядок и равное право каждого государства выбирать свой государственный строй. Это неоправданное и жестокое нападение причиняет неизмеримые страдания всему украинскому населению и ставит под угрозу ядерные объекты на украинской территории. Военные действия на территории ядерных объектов и применение против них ракет, артиллерии или любого оружия являются грубым нарушением международно признанного принципа исключения ядерных объектов из военных конфликтов

ATS считает необходимым прекратить военные действия против украинского населения и исключить все украинские ядерные объекты и их персонал из зоны военных действий. Персоналу ядерных объектов необходимо предоставить возможность выполнять свою работу в условиях мира без давления и запугивания со стороны российских сил нападения. Особенно предосудительна попытка российского руководства создать страх среди населения Европы и всего мира путем угроз применения ядерного оружия в ходе военных действий страны и нападения на Чернобыльскую АЭС. Украина, подписавшая Договор о нераспространении ядерного оружия, добровольно отказалась от своего оставшегося советского ядерного оружия в соответствии с Будапештским соглашением 1994 года и предоставила свои ядерные установки под контроль Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). ATS также подчеркивает, что МАГАТЭ и Европейское ядерное общество (ENS) осудили российскую агрессию и военные действия на территории ядерных объектов Украины.

Как и ENS, Финское ядерное общество прекращает все контакты с государственными ядерными организациями России и Беларуси.

 

Финское ядерное общество